Project title:

Electromagnetic processing during solidification of nano-particle strengthened light alloys for additive manufacturing

Project contract No.: 1.1.1.1/19/A/080

Leading partner of the project:  Latvian University

Benificiary-cooperation partner: 2AM, SIA

Duration of the project: 36 months (01.07.2020. – 30.06.2023.)

The funding of the Project: EUR 260,767.53 of that, ERDF budget funding EUR 150,723.63 or 57,80% from total funding costs.

Eligible state budget funding EUR 90486,33 or 34,70 % from total funding costs and Lead Partner funding is EUR 28817,43

and partner funding is EUR 19557,57 as co-financing or 7,5% of total funding costs.

Total project funding with leading partner: EUR 645 000,00.

Project research manager: Andris Bojarevičs, e-mail: andris.bojarevics@gmail.com

Project administrative manager: Gints Rieksts, e-mail: gints.rieksts@inbox.com

The aim of the project: Develop an efficient method for the production of metal matrix composites using AC and DC

electromagnetic fields to admix and disperse particles in liquid metals with the application in wire-feed additive

manufacturing (AM).

Main project activities:

  1. Theoretical analysis of the process and parameter determination;

  2. Investigation of intense semi-solid metal flow for primary particle insertion;

  3. Nanoparticle dispersion experiments;

  4. Full scale MMNC production process experiments.

  5. Overall system evaluation and preparation of publication of IPR documentation

Duration of the project: 36 months (01.07.2020. – 30.06.2023.)

The total funding of the project: EUR 645,000.00 of that, ERDF and Eligible state budget funding is EUR 596625,00,

Lead Partner funding is EUR 28817,43 and partner funding is EUR 19557,57.

Project main results:

  1. Developed electromagnetic method for nanoparticle admix into liquid aluminium;

  2. Developed electromagnetic method for nanoparticle agglomerate dispersion in alloy;

  3. Result presentation in 9 scientific publications, 4 international conferences

The project is not related to economic activity and will be performed by the Institute of Physics of the

University of Latvia (LUFI) and SIA “2AM”. The research activities envisaged in the project correspond

to the research category - industrial research and experimental development.

 

Project information in LU partner website:

https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/

IMPLEMENTATION AND ACHIEVEMENT OF PROJECT ACTIVITIES:

 

 

 

 

Projekta nosaukums:

Elektromagnētiska tehnoloģija ar nano-daļiņām stiprināta vieglā sakausējuma kristalizēšanas procesam 3D drukas pielietojumam

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/080

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Finansējuma saņēmējs-sadarbības partneris: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2AM”

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši (01.07.2020. – 30.06.2023.)

Projekta finansējums: 260767,53EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

150723,63EUR jeb 57,80 % apmērā no kopējām izmaksām, Valsts budžeta finansējums 90486,33EUR jeb 34,70 % apmērā

no kopējām izmaksām un Sadarbības partnera finansējums  19557,57EUR kā līdzfinansējums 7,5 % apmērā no projekta

kopējām izmaksām.

Kopējais projekta finansējums ar projekta vadošo partneri - 645 000,00 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Bojarevičs, e-pasts: andris.bojarevics@gmail.com

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@inbox.com

Projekta mērķis – Izstrādāt jaunu metodi metāla matricas kompozītu ražošanai, kas izmanto maiņstrāvas un

līdzstrāvas elektromagnētiskos laukus, lai piejauktu un izkliedētu daļiņas šķidros metālos, to pielietojot stieples padeves

3D drukāšanā.

Galvenās projekta aktivitātes:

1. Procesa teorētiskā analīze un parametru noteikšana;

2. Intensīvas puscieta metāla plūsmas izpēte primāro daļiņu ievietošanai;

3. Nanodaļiņu izkliedes eksperimenti;

4. Pilna MMC ražošanas procesa eksperimenti.

5. Vispārējs sistēmas novērtējums un intelektuālā īpašuma tiesību dokumentācijas sagatavošana

Projekta īstenošanas laiks – 36 mēneši (01.07.2020. – 30.06.2023.)

Galvenie projekta rezultāti:

1. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu piejaukšanai šķidrā alumīnijā;

2. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu aglomerāta dispersijai sakausējumā;

3. Rezultātu prezentācija 9 zinātniskās publikācijās un 4 starptautiskās konferencēs.

Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, un to īstenos Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) un

SIA “2AM”. Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai- rūpnieciskais pētījums un

eksperimentālā izstrāde.

 

Projekta informācija LU partnera tīmekļa vietnē:

https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/

 

PROJEKTU DARBĪBU IZPILDE UN PAVEIKTAIS:

2020 © 2AM, SIA. All rights reserved.